شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

شرح وظايف كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي
 انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور آگاهي از وضع بهداشت محيط كار و وضعيت عمومي كارگاهها و كارخانجات
منطقه تحت پوشش دانشگاه و شناخت مسائل بهداشتي صاحبان حرف مختلف و جمع آوري اطلاعات و آمار مربوطه ،
برنامه ريزي جهت بازديد واحدهاي مذكور در راستاي تحقق اهداف بهداشت حرفه اي


 انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه شناسايي و اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط كار با همكاري
مراكز طبي و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور


تدوين برنامه هاي آموزشي جهت كارشناسان بهداشت حرفه اي در زمينه اندازه گيري و ارزيابي عوامل زيان آور محيط به
منظور آگاهي از اثرات زيان آور آنها بر سلامت نيروي شاغل


 تدوين برنامه آموزشي جهت پزشكان عمومي كه در زمينه معاينات كارگري،غربالگيري از طريق دوره اي مدون بازآموزي
به منظور ارتقاء سطح آگاهي آنان در زمينه بيماريهاي ناشي از و تشخيص و درمان زودرس اين بيماريهاو مديريت OHSAS  تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه برقراري سيستم هاي ايمني و بهداشت حرفه اي در محيط كار
جهت كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه اي شاغل در سيستم و خارج از سيستم Risk Assessment ، بحران


تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي در زمينه فرم هاي بازديد،نحوه بازديد،نحوه جمع آوري اطلاعات، صدور
تاييدهاي بهداشتي براي كارگاهها و كارخانجات موجود .با همكاري ارگانها و سازمانها و ادارات ذيربط.


 تدوين برنامه هاي آموزشي جهت دانشجويان رشته هاي بهداشت حرفه اي و گروه پزشكي و مهندسي در زمينه عوامل
فيزيكي ، شيميايي،بيولوژيكي و مكانيكي بمنظور آگاهي و آشنايي آنها به اين عوامل و چگونگي رفع و يا كنترل عوامل
زيان آور مذكور در محيط كار


 تدوين دستورالعمل و برنامه هاي آموزشي در زمينه كارآموزي،كارورزي دانشجويان گروه پزشكي و مهندسي بهداشت
خانه بهداشت P.H.C حرفه اي و همچنين ساير واحدهاي تحت پوشش معاونت تا پايين ترين سطوح اوليه خدمات
روستائي


 تدوين برنامه هاي آموزشي در زمينه مسائل ارگونوميك و مهندسي انساني جهت كليه كارشناسان بهداشت حرفه اي
شاغل در سيستم و خارج از سيستم بمنظور ارتقاء آگاهي آنها در زمينه مسائل ارگونوميك


 تدوين برنامه هاي جامع عملياتي ساليانه و عمراني در زمينه كليه برنامه ها و اهداف بهداشت حرفه اي و معاونت و مراكز
تابعه استان


 نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل ها و آيين نامه هاي ارسالي از مركز سلامت محيط كار در مراكز تابعه و كارگاهها و
كارخانجات و شهرك هاي صنعتي در زمينه اهداف بهداشت حرفه اي


 مطالعه و شناسائي مسائل كلي تهيه و توزيع آب آشاميدني و نمونه از طريق آزمايشگاه بهداشت حرفه اي بوسيله نمونه
برداري و آناليز


 نظارت بر فعاليت بهداشت حرفه اي مراكز تابعه معاونت


 تهيه و راه اندازي و توسعه آزمايشگاه رفرانس بهداشت حرفه اي در زمينه ارزيابي و اندازه گيري عوامل زيان آور محيط
كار


برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه بهداشت حرفه اي،كامپيوتر و باز آموزي كارشناسان و كاردانهاي بهداشت حرفه ای


 شركت در جلسات كارگروههاي صنعت و معدن با همكاري ارگانهاي ذيربط به منظور بحث و تبادل نظر در زمينه محيط كار
و كارگاهها و كارخانجات منطقه

 

شركت و اعزام نماينده در كميته هاي مشاغل سخت و زيان آور محيط كار


 تدوين و تهيه راهكارهاي استانداردسازي محيط كار و يا كمتر تحت كنترل درآوردن و يا حذف عوامل زيان آور محيط كار


جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار فعاليت هاي بهداشت حرفه اي و ارسال آنها به مركز سلامت و كار وزارت مطبوع


 شركت در كميته هاي بحران و بلاياي طبيعي به منظور برقراري سيستم مديريت ايمني و بحران در كارخانجات و
كارگاههاي تحت پوشش به مراكز تابعه


تهيه و تدوين دستورالعمل ها و راهكارهاي لازم در زمينه ايمني مواد شيميايي


 تهيه و تدوين دستورالعمل هاي در خصوص استفاده از استانداردهاي ارگونوميكي در محيط كار


بررسي شكايات واصله ناشي از كارخانجات از نظر ايجاد مزاحمت كه به مراكز ذيربط جهت بازديد و رفع مزاحمت
ارجاع داده مي شود


 نظارت بر صدور تاييدهاي بهداشتي در زمينه استعدادهاي رسيده در زمينه پروانه بهره برداري،كارت شناسايي ،پروانه
تاسيس و نظاير آن


 پيگيري و نظارت بر تشكيل پرونده هاي بهداشتي و پزشكي و ارجاع افراد مشاغلي براي ادامه معافيت و تكميل
پرونده هاي به مراكز درماني ذيربط


همكاري و نظارت بر طرح هاي ملي و عمراني در زمينه هاي بهداشتي


همكاري با واحد بيماريها،بهداشت خانواده،آموزش بهداشت، نيروي انساني و ساير واحدها در زمينه مبارزه با
بيماريهاي در سطح استاني،ملي، كشوري


پيگيري عمليات اجرائي در زمينه پيشگيري و بيماريابي و مبارزه با بيماريها و مسموميت ها و سوانح و حوادث
ناشي از كار


 ارائه طريق در خصوص دفع بهداشتي مواد ذائد و جامد خانگي و صنعتي و غير صنعتي و شيميايي


 ارائه طريق در خصوص دفع بهداشتي فاضلاب هاي صنعتي و غير صنعتي


 ارائه طريق در خصوص تسهيلات رفاهي و بهداشتي و محل هاي تهيه و توزيع مواد غذايي، ساختماني


نظارت بربازديد از بيمارستانهاي تحت پوشش و بررسي عملكرد كارشناس بهداشت حرفه اي بيمارستان


 همكاري با واحد اعتبار بخشي معاونت درمان و شركت در بازديدهاي مشترك ارزيابان اعتبار بخشي بيمارستان


نظارت بر وارد نمودت اطلاعات در سامانه جامع بهداشت حرفه اي و هماهنگي با مراكز در اين خصوص


 پيگيري و نظارت بر انجام برنامه بازرسي هدفمند در مراكز


 نظارت بر بازديد از معادن و تشكيل كميته هاي حفاظت فني و بهداشت كار


نظارت بر انجام پيگيري برنامه و تشكيل كميته هاي حفاظت بهداشت درجايگاه سوخت


 استقرار و نظارت برتشكيل آموزشگاههاي صنوف بهداشت حرفه اي


ساير وظايفي كه بنا به مقتضات روز از طريق مديران مافوق ارجاع مي شود

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.